Dit privacy statement is afkomstig van Frappant Muziektheater en is van toepassing op al haar diensten. In dit privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verwerken van gebruikers van deze diensten en hoe wij daarmee omgaan. Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u gebruik maken van de contactgegevens onderaan. 


Artikel 1. Toepasselijkheid 

1. Dit privacy statement is van toepassing op de alle verwerkingen van persoonsgegevens die u aan Frappant Muziektheater verstrekt . 

2. Frappant Muziektheater hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van betrokkenen die persoonsgegevens aan de Frappant Muziektheater verstrekken. Zij gebruikt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens alleen voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden en houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

3. Frappant Muziektheater is verantwoordelijke in de zin van de Europese Verordening Gegevensbescherming en stelt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. 

4. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens op grond van de toepasselijke regelgeving gemeld dient te worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een melding gedaan of zal een melding gedaan worden. Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van de AP. 


Artikel 2. Persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft 

1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Frappant Muziektheater dienen betrokkenen de voor de werkzaamheden van Frappant Muziektheater benodigde persoonsgegevens te verstrekken. 

2. Als u zich voor een seizoen aanmeld als deelnemer middels het aanmeldingsformulier via de website, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: naam ouder, naam kind, geboortedatum kind, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s). 
Deze persoonsgegevens worden door de Frappant Muziektheater verwerkt voor de volgende doeleinden: • de afhandeling van uw aanmelding; • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen; 


Artikel 3. Verwerken van bijzondere persoonsgegevens en vertrouwelijkheid 

1. Frappant Muziektheater verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van u, voor zover u hier expliciet toestemming voor geeft dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of regelgeving. 

2. Door u in te schrijven bij Frappant Muziektheater gaat u accoord dat er foto's van de betreffende theaterproductie op de website van www.frappantmuziektheater.nl worden getoond.  U kunt als betrokkene op elk gewenst moment Frappant Muziektheater via de contactgegevens verzoeken een enkele foto te verwijderen of te vervangen.

3. Frappant Muziektheater gaat zorgvuldig om met alle aan haar verstrekte persoonsgegevens. 


Artikel 4. Bewaartermijn 

1. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de opdrachtgever/betrokkene te identificeren worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt. 

2. Frappant Muziektheater bewaart de gegevens tot en met het afsluiten van het theaterseizoen. De gegevens die ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn. 

3. Indien de overeengekomen of wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens binnen 3 (drie) maanden uit de bestanden verwijderd en vernietigd. 


Artikel 5. Verstrekken persoonsgegevens aan derden 

1. De Frappant Muziektheater verstrekt geen persoonsgegevens van betrokkenen aan derden.

2. De Frappant Muziektheater registreert niet meer persoonsgegevens dan voor de hierboven beschreven doelen noodzakelijk is. 


Artikel 6. Website 

1. De Frappant Muziektheater is verantwoordelijk voor de exploitatie van de website www.frappantmuziektheater.nl

2. De websites van Frappant Muziektheater zijn openbaar toegankelijk.

3. Iedereen kan het openbare gedeelte van de website van Frappant Muziektheater bezoeken. Daarbij worden gegevens als volgt verwerkt: 
IP-adres: In het kader van uw bezoek aan onze websites wordt geen IP-adres van de door u gebruikte computer geregistreerd. 

Cookies: Op onze websites wordt geen gebruik gemaakt van cookies. 

 

Artikel 7. Verwijzingen en links 

De website van Frappant Muziektheater kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. De Frappant Muziektheater is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Frappant Muziektheater raadt opdrachtgevers/betrokkenen dan ook aan het privacy beleid van de websites van deze derden na te lezen zodat zij op de hoogte zijn hoe deze derden met zijn of haar persoonsgegevens omgaan. 

 

Artikel 8. Recht op inzage, verbetering, aanvulling en afscherming 

1. Betrokkenen hebben het recht kennis te nemen van de op hun persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens. Daartoe kunt u Frappant Muziektheater op elk gewenst moment via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan wel per brief verzoeken aan te geven welke gegevens Frappant Muziektheater van u verwerkt. Het contactadres is: P. Gootjesstraat 4 1742RK Schagen. 
Frappant Muziektheater draagt vooraf zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker. 

2. Daarnaast kunt u als betrokkene op elk gewenst moment Frappant Muziektheater via de hiervoor beschreven contactgegevens verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Binnen vier weken na indiening wordt de betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien: • de gegevens feitelijk onjuist zijn; • de gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn; • de gegevens niet ter zake dienend zijn; de gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. 

3. Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen uit het Besluit van 13 juni 2001 tot vaststelling van de vergoeding van de kosten als bedoeld in de artikelen 39 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene WBP). 

4. Een verzoek tot inzage of afschrift kan met redenen omkleed worden geweigerd. Een mogelijke weigeringsgrond is het belang van de persoonlijke levenssfeer van een ander of bescherming van de betrokkene. 

 

Artikel 9. Vragen, opmerkingen en klachten 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Frappant Muziektheater kunt u per e-mail met de Frappant Muziektheater contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan wel door een brief te sturen: P. Gootjesstraat 4, 1742RK SchagenArtikel 10. Aanpassen privacy statement 

1. Frappant Muziektheater heeft het recht dit privacy statement op elk gewenst moment aan te passen. In het geval van een relevante en specifieke aanpassing van het privacy statement worden betrokken ter zake geïnformeerd. 

2. Indien bepalingen uit dit privacy statement geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zijn, blijven de overige bepalingen van het privacy statement alsdan onverminderd van kracht. 

 

Frappant Muziektheater, 22 mei 2018